STANDARDY ETYCZNE DOGOTERAPEUTY
Standardy PZD dotyczące dogoterapeuty1. Każda osoba, lub grupa osób, potrzebujących pomocy w postaci terapii wspomagającej z udziałem zwierzęcia, ma do tego prawo bez względu na płeć, rasę, religię, czy poglądy.

2. Z uwagi na specyfikę pracy z ludźmi niepełnosprawnymi lub nieprzystosowanymi, dogoterpeutę winna cechować maksymalna empatia, cierpliwość, życzliwość, takt i umiejętność budowania atmosfery wzajemnego zaufania, a nade wszystko dbałość o przestrzeganie dobrych obyczajów w kontaktach z podopiecznymi oraz odwiedzanymi placówkami.

3. Dogoterapeuta powinien posiadać wiedzę zgodnie z wymogami standardów szkoleniowych, którą powinien cały czas weryfikować i uzupełniać, podnosząc swoje kwalifikacje. Wiedzą swoją i doświadczeniem winien dzielić się z
innymi i chętnie i bezkonfliktowo współpracować dla dobra potrzebujących.

4. Dogoterapeuta powinien równocześnie unikać wartościowania pracy innych bez udokumentowanych podstaw, a wiedzą o przypadkach niesolidności lub postępowaniu nieetycznym dzielić się w sposób taktowny na odpowiednich forach.

5. Pracując w zespole z psem, lub innym zwierzęciem, dogoterapeuta powinien w sposób szczególny dbać o jego dobro: stan zdrowia, higienę, wygląd, odpowiedni czas i warunki pracy, niezależnie od wymogów szkoleniowych. (Patrz: standardy etyczne dotyczące psów).

6. Dogoterapeuta musi dbać o swój wizerunek oraz godność osobistą, nie dopuszczając do sytuacji pracy w niedostatecznych warunkach lub nieustalonych okolicznościach, a sam absolutnie przestrzegać trzeźwości (alkohol, narkotyki) w każdej sytuacji związanej z pracą i poza nią.

7. Dogoterapeuta powinien przestrzegać zasad współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi terapię (psychologiem, psychiatrą, pedagogiem, logopedą i t.p.), a także z rodzicami lub opiekunami podopiecznego, informując ich o szczegółach stosowanego programu, jego efektach, wszelkich podejmowanych eksperymentach i zmianach w programie, a na ich prośbę umożliwiać im obecność na sesjach.

8. Dogoteraputa nie powinien prowadzić zajęć w warunkach, które mogą naruszać jego godność, obniżać jakość wykonywanych czynności, a także stwarzać zagrożenie dla osób uczestniczących w zajęciach lub dla psa terapeutycznego.

9. Dogoterapeucie przysługuje swoboda wyboru metodyki zajęć. Winien on prowadzić na bieżąco dokumentację dotyczącą pracy z podopiecznymi.

10. Dogoterapeuta powinien przestrzegać zasad tajemnicy zawodowej, uzyskiwać odpowiednie pozwolenia i pełnomocnictwa w przypadku wykorzystywania wizerunków podopiecznych, lub udzielania o nich informacji.

11. Nadrzędną zasadą we wszystkich poczynaniach powinno być dobro podopiecznego.


  • źródło: http://pzd.free.ngo.pl